Apa Artinya Ibu Akar

Ibu Akar

Akar yang utama; pokok akar